O Knjizi

O Knjizi

DRAGOMIR SUNDAĆ i MARKO ŠUNDOV: Ekološko-socijalno-tržišna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2019.

Autori ove knjige pošli su od teze kako kompleksnost života na zemlji i sve veći intenzitet ekonomske neizvjesnosti nameće potrebu uključivanja šireg sloja aktera društvenih zbivanja u iznalaženju optimalnog modela ekonomskog i gospodarskog razvoja svake zemlje, pa i globalne ekonomije. Istaknuli su i tezu kako su sva dosadašnja ekonomska stremljenja prema profitu kao zamašnjaku razvoja, a da se pri tom nije vodilo računa o posljedicama eksploatacije prirodnih resursa, doveli do iznimno sumornih posljedica na cijeloj našoj Planeti. Zaključili su kako je jedna od najizravnijih elemenata preko kojih ekologija (zaštita okoliša) djeluje na pojedinca gospodarski odnos kao stvaratelj dodane vrijednosti. A zatim su svoju teoriju razvili i iznijeli konkretne ideje na obostrano zadovljstvo i Planete i pojedinca u gospodarskom sustavu.
U ekonomskoj teoriji i praksi postoji jedno ključno pitanje, a to je odnos tržišta i države. Pri tome se tržište očituje u mnogobrojnim ekonomskim zakonima, a država je najviši socijalni oblik organizacije društva. Tržište i država su ekonomski fenomeni koji se nadopunjavaju ali i sukobljavaju, kada je u pitanju raspodjela novostvorene vrijednosti i društvenog bogatstva. Temeljem odnosa tržišta i države nastaju razni ekonomski modeli po kojima funkcioniraju različita gospodarstva. Tako su nastali razni modeli organizacije nacionalnih gospodarstava, a jedan od najznačajnijih modela jest model poznat kao ekološko-socijalno-tržna ekonomija. Navedeni model pokazao je veliku otpornost u uvjetima ekonomskih kriza i recesija u gospodarstvu Njemačke i Austrije. Poučeni tim iskustvom, ekonomisti tih zemalja formirali su cijelu školu ekološko-socijalno-tržišne ekonomije u kojoj danas na toj temi doktorira godišnje od 100 do 150 ekonomista.
U ekonomskoj teoriji i praksi Republike Hrvatske pojavila su se dva ekonomista, a riječ je o profesoru Dragomiru Sundaću i Marku Šundovu, koji su jedini ekonomisti koji se bave navedenom problematikom sa znanstvenog stajališta u jugoistočnoj Europi. To je dovoljan razlog da se rad ovih ekonomista eksplicira u obliku knjigu i da se njihovo istraživanje ponudi na uvid javnosti, posebno studentima ekonomskih fakulteta, koji bi se trebali upoznati s novim paradigmama pogodnim za razvoj hrvatskog gospodarstva. Kako je model ekonomsko-socijalno-tržišne ekonomije, po mišljenju autora, vrlo pogodan za hrvatsko gospodarstvo, to ova knjiga otvara diskusiju u kojem pravcu bi se dalje trebalo razvijati hrvatsko gospodarstvo.
Ova knjiga daje priliku da se o njenim sadržajima otvoreno i znanstveno promišlja. Autori u knjizi ne inzistiraju na ideji konačnog rješenja, već traže da se o ponuđenim sadržajima raspravlja kako bi se došlo do najboljeg modela koji bi omogućio rast i razvoj gospodarskih resursa Republike Hrvatske, s aspekta ekonomske znanosti i prakse.
Knjiga sadrži sedam poglavlja koji čine jednu cjelinu. U knjizi se polazi od ekonomske održivosti, gdje autori govore o ekonomiji baziranoj na ekologiji i gospodarstvu u okvirima društveno-odgovornog poslovanja; potom o kreiranju održivih nacionalnih gospodarskih modela s naglaskom na gospodarstvo kao dinamični sustav, na izbor čimbenika za ocjenu gospodarskog modela, o simulaciji razvojnog kapaciteta gospodarskog modela u Hrvatskoj, uz definiranje mogućih gospodarstvenih tijekova unutar simulacijskog modela i drugih sadržaja, pa sve do zaključne ocjene razvojnog kapaciteta gospodarstva u zemlji; zatim o izgradnji ekološko-socijalno-tržišne ekonomije i gospodarstva kao platforme održivog razvoja. Tu autori iznose niz zanimljivih sadržaja, poput globalizacije u funkciji ekonomskog rasta i razvoja, biokapacitet i determiniranost gospodarskog razvoja, ekološko-socijalno-tržišni model kao integrator rasta i razvoja i promjena platforme tržišne ekonomije u cilju održivog rasta i razvoja; slijede sadržaji o intelektualnim kapacitetima kao ključnim čimbenicima ekološko-socijalno-tržišne ekonomije i gospodarstva, u kojima autori iznose tezu o katarzi rađanja gospodarstva utemeljenog na znanju i ekološko-socijalno-tržišnom modelu gospodarstva, o implementaciji ekološko-socijalno-tržišnoj ekonomiji u funkciji održivog razvoja nacionalnih gospodarstava. Tu je naglasak na definiranju razvojne strategije usklađene s vlastitim potencijalima, razvojnom modelu prilagodbe, intenziviranju gospodarskog rasta u korelaciji s biokapacitetom i konkurentnosti, i društveno odgovornom poslovanju.
Viljem Rupnik, jeden od recenzenata knjige, profesor emeritus Univerziteta u Ljubljani, inače prof. dr. sc. ekonomskih, metematičkih i tehničkih znanosti, između ostalog navodi da knjiga ima veliko značenje u razvoju znanstvene misli ekonomsko-socijalno-tržišne ekonomije, posebno u razvoju znanstvene misli o ekonomskim modelima utemeljenim na tržištu i konkurentnosti općenito, a posebice o gospodarskim modelima utemeljenim na održivosti. Navodi i da knjiga ima značaj u determiniranju važnosti implementacije modela u hrvatski ekonomski sustav, a posebno u uvjetima globalizacije; zatim u primjeni znanstvenih i teorijskih postavki i znanstvenih modela na gospodarstvo Hrvatske, a sve u funkciji korištenja vlastitih resursa i održivog razvoja; potom u razvoju znanstvenih spoznaja pri oblikovaju, dizajniranju i implementaciji ekološko-socijalno-tržišnog modela na gospodarstvo Hrvatske, te u preporukama kako razviti ekološko-socijalni i tržišni ekonomski model u Hrvatskoj u funkciji održivog razvoja.
Ovom knjigom autori su dali novi i nemjerljivi doprinos razvoju znanstvene misli u području filozofije ekonomije, teorije razvoja i poslovne ekonomije, te u smislu poslovnog okruženja koji je još obogaćen matematičkim i shematskim izražajima koji mogu bolje doprinijeti razumijevanju iznesenog sadržaja. Dobro je spomenuti i da se unutar knjige nalaze opširni sadržajni životopisi autora, popis stručne literature (ukupno 138 bibliografskih jedinica) i veliki broj tablica i shema u boji. Knjiga je i tehnički lijepo oblikovana i opremljena.
Ova izuzetno zanimljiva, jedinstvena i sadržajno bogata knjiga ima namjeru potaknuti rasprave u cilju izgradnje ekološko-socijalno-tržišne i održive ekonomije, i općenito gospodarstva u Republici Hrvatskoj

Recenzija: Vilijem Rupnik – Profesor emeritus Univerza v Ljubljani – dr ekonomskih znanosti, dr matematičkih znanosti, dr tehničkih znanosti

Prikaz knjige prof. Velimira Karabuve